Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
oraz 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 

 

realizują wspólnie zadanie "Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków archeologicznych" finansowanego z "Funduszu Promocji Kultury". Jednostką nadzorującą zadanie jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem projektu jest przygotowanie i opublikowanie monografii poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad ceramiką malowaną z halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu, stan. 10/11/12. Istotnym celem publikacji będzie prezentacja kolekcji malowanej ceramiki o wysokich walorach artystycznych, unikatowej w skali europejskiej. Zaprezentowany zostanie największy w Polsce zbiór tego rodzaju zabytków (382 sztuki), zawierający nie tylko naczynia, ale także inne niespotykane dotąd na naszych ziemiach artefakty, m.in. unikatowy malowany model wozu. Odkrycie tak dużej liczby bardzo dobrze zachowanego zbioru ceramiki malowanej stało się znakomitą okazją również do podjęcia badań specjalistycznych nad tą grupą zabytków. Zakres tematyki publikacji obejmie kwestie wytwarzania, konserwacji i roli ceramiki malowanej w obrzędowości pogrzebowej ludności wczesnej epoki żelaza, jak też w obrazie kultury społeczeństw wczesnej epoki żelaza zamieszkujących wtedy tereny Śląska i przyległej części Wielkopolski. 

Publikacja zostanie wydrukowana w 130 egzemplarzach, które zostaną bezpłatnie przesłane do wybranych bibliotek w całym kraju. Publikacja będzie również dostępna w wolnym dostepie w sieci internet, w postaci pliku PDF. 

Publikacja zawierać będzie obszerne streszczenia w języku angielskim.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 33 500 PLN
Dofinansownie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 26 800 PLN
Wkład własny wnioskodawcy: 6 700 PLN
Wkład własny wnioskodawcy pokrył Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony