Na rok 2019 i 2020 Fundacja Przyjaciół złożyła 4 wnioski grantowe.

1. "Badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej (AZP-53-8/6) w województwie lubuskim"

          Wniosek złożony do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego "ochrona zabytków archeologicznych". Zadanie "niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego". Wniosek jest rozpatrywany.

2. "Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. Tomy 4-5"

          Wniosek złożony do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego "ochrona zabytków archeologicznych". Zadanie "opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków". Wniosek jest rozpatrywany.

3. "Wczesnośredniowieczne grodziska w Kotlinie Chodelskiej i ich zaplecze osadnicze - kolejny etap badań niedestruktywnych"

          Wniosek złożony do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego "ochrona zabytków archeologicznych". Zadanie "niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego". Wniosek jest rozpatrywany.

4. "Poszukiwania oraz dokumentacja materialnych śladów obecności Polaków w Mandżurii."

          Wniosek złożony do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego "ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą". Zadanie "dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy oraz prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne". Wniosek jest rozpatrywany.