W roku 2019 Fundacja Przyjaciół IAE PAN realizuje następujące zadania:

1. "Badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej (AZP-53-8/6) w województwie lubuskim"

          Wniosek został dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "ochrona zabytków archeologicznych". Zadanie "niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego". Zadanie realizowane jest we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

          Celem projektu jest kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej (woj. lubuskie). Zastosowane zostaną trzy metody badań geofizycznych: magnetyczna, elektrooporowa i georadarowa. Dodatkowo w różnych porach roku zostaną przeprowadzone 4 zwiady lotnicze w celu obserwacji ewentualnych wyróżników roślinnych. W celu rekonstrukcji dawnego środowiska zostanie wykonana analiza pyłkowa. Na terenie obecnego woj. lubuskiego, we wczesnym średniowieczu dominowały niewielkie, owalne, dobrze ufortyfikowane grody typu tornowskiego. Na tym tle kilkuhektarowe, wieloczłonowe grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej (nawiązujące formą i położeniem topograficznym do dużych grodów z północnej Meklemburgii) jest zjawiskiem wyjątkowym, a pomimo przeprowadzenia tam niewielkich badań wykopaliskowych w latach 60. XX w. (które nie zostały opublikowane) jest ono słabo rozpoznane. Badania nieinwazyjne będą więc pierwszym krokiem do lepszego poznania tego interesującego obiektu.


2. "Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. Tomy 4-5"

          Wniosek otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "ochrona zabytków archeologicznych". Zadanie "opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków". Zadanie realizowane jest we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

          Celem projektu jest opublikowanie źródłowej monografii poświęconej wynikom badań cmentarzyska w Domasławiu, stan. 10/11/12 z okresu halsztackiego. Wyjątkowa wartość poznawcza pozyskanych źródeł dla ukazania w dużej mierze nowego obrazu wczesnej epoki żelaza w tym regionie i powiązań populacji go zamieszkujących z centrami kulturowymi ówczesnej Europy, rozstrzygają o ich niezwykłości. Na szczególne podkreślenie zasługuje architektura grobowa, ilość i różnorodność przedmiotów stanowiących wyposażenie grobowe. Ze względu na ogromną ilość materiałów oraz analiz w 2018 r. opublikowano tomy 1-3 zawierające katalog zespołów grobowych i materiałów ruchomych oraz tablice ilustracyjne z planami grobów i ilustracjami wyposażenia. W 2019 roku przygotujemy, a w 2020 r. wydamy tom 4. obejmujący analizę i klasyfikację źródeł, chronologię cmentarzyska, charakterystykę obrządku grzebalnego, rolę nekropoli w rejonie oraz tom 5. z analizami specjalistycznymi.