Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
oraz 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 

          FP IAE PAN i IAE PAN w 2018 roku zrealizowali wspólnie zadanie "Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu,10/11/12/, pow. Wrocławski", tomy 1-3. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków archeologicznych" finansowanego z "Funduszu Promocji Kultury". Jednostką nadzorującą zadanie był Narodowy Instytut Dziedzictwa.

          Celem projektu było opublikowanie źródłowej monografii poświęconej wynikom badań cmentarzyska w Domasławiu, stan. 10/11/12, pow. wrocławski z okresu halsztackiego. Wyjątkowa wartość poznawcza pozyskanych źródeł dla ukazania w dużej mierze nowego obrazu wczesnej epoki żelaza w tym regionie i powiązań populacji go zamieszkujących z centrami kulturowymi ówczesnej Europy, rozstrzygają o ich niezwykłości. Zadanie wykonano wydając 3 tomową publikację pod tytułem "Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski" Tomy 1-3, oraz umieszczając ją w wolnym dostepie w Internecie, w portalu RCIN.pl.

          Publikacje zostały umieszczone i udostępnione w wolnym dostępie (licencja Creative Commons 3.0) w internecie dnia 11 grudnia 2018 r., na portalu RCIN.org.pl, pod adresami:
TOM 1 - http://rcin.org.pl/publication/87432
TOM 2 - http://rcin.org.pl/publication/87436
TOM 3 - http://rcin.org.pl/publication/87437

          Jeśli zaś chcą Państwo zapoznać się z jej treścią przed pobraniem, zachęcam do obejrzenia krótkiej reklamówki w której prof. Maciej Kaczmarek opowiada o jej zawartości. Reklamówka zamieszczona jest w serwisie YouTube, na kanale ArcheoTV, pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=K6VV32PxINg&t=3s

Całkowity  koszt realizacji zadania: 79 500 PLN
Dofinansownie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 63 500 PLN
Wkład własny wnioskodawcy: 16 000 PLN
Wkład własny wnioskodawcy pokrył Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

 

 

====================================================================

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
oraz 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

          FP IAE PAN i IAE PAN w 2018 roku zrealizowali wspólnie zadanie "Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków archeologicznych" finansowanego z "Funduszu Promocji Kultury". Jednostką nadzorującą zadanie był Narodowy Instytut Dziedzictwa.

          Celem projektu było przygotowanie i opublikowanie monografii poświęconej wynikom badań wykopaliskowy przeprowadzonych w latach 1996-2000 na tzw. białostockim odcinku budowy gazociągu jamalskiego. W ich trakcie rozpoznano 26 stanowisk archeologicznych, o ogólnej powierzchni 6,5 ha. W niniejszej pracy zaprezentowano siedem najważniejszych. Reprezentują one szeroki przekrój chronologiczny, obejmujący okres od epoki kamienia po czasy nowożytne, stanowiąc obiektywny wybór źródeł dla tego regionu. Tom uzupełnia analiza zabytków krzemiennych oraz synteza z zakresu potencjału osadniczego regionu.

          W zamieszczonych w tomie tekstach autorzy starali się uchwycić pograniczny charakter regionu, już w pradziejach przejawiający się przenikaniu różnych oddziaływań kulturowych. Zjawisko widoczne jest również współcześnie w kulturze materialnej i duchowej mieszkańców Podlasia.

          Publikacja została wydrukowana w 120 egzemplarzach, które bezpłatnie przesłano do wybranych bibliotek w całym kraju. Publikacja jest również dostępna w wolnym dostepie w sieci internet, w postaci pliku PDF, pod adresem:
http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

          Jeśli zaś chcą Państwo zapoznać się z jej treścią przed pobraniem, zachęcam do obejrzenia krótkich reklamówek w których prof. Andrzej Buko i Dariusz Krasnodębski opowiadają o jej zawartości. Reklamówki zamieszczone są w serwisie YouTube, na kanale ArcheoTV, pod poniższymi linkami:
prof. Andrzej Buko: https://www.youtube.com/watch?v=obrvx_qMsDM&feature=youtu.be
Dariusz Krasnodębski: https://www.youtube.com/watch?v=3n4QlL6PqDw&t=3s

Całkowity  koszt realizacji zadania: 32 900 PLN
Dofinansownie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 26 300 PLN
Wkład własny wnioskodawcy: 6 600 PLN
Wkład własny wnioskodawcy pokrył Instytut Archeologii i Etnologii PAN

======================================================================

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
oraz 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FP IAE PAN i IAE PAN w 2017 roku zrealizowali wspólnie zadanie "Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków archeologicznych" finansowanego z "Funduszu Promocji Kultury". Jednostką nadzorującą zadanie jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

          Celem projektu było przygotowanie i opublikowanie monografii poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad ceramiką malowaną z halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu, stan. 10/11/12. Istotnym celem publikacji jest prezentacja kolekcji malowanej ceramiki o wysokich walorach artystycznych, unikatowej w skali europejskiej. Zaprezentowany został największy w Polsce zbiór tego rodzaju zabytków (382 sztuki), zawierający nie tylko naczynia, ale także inne niespotykane dotąd na naszych ziemiach artefakty, m.in. unikatowy malowany model wozu. Odkrycie tak dużej liczby bardzo dobrze zachowanego zbioru ceramiki malowanej stało się znakomitą okazją również do podjęcia badań specjalistycznych nad tą grupą zabytków. Zakres tematyki publikacji obejmuje kwestie wytwarzania, konserwacji i roli ceramiki malowanej w obrzędowości pogrzebowej ludności wczesnej epoki żelaza, jak też w obrazie kultury społeczeństw wczesnej epoki żelaza zamieszkujących wtedy tereny Śląska i przyległej części Wielkopolski. 

          Publikacja została wydrukowana w 130 egzemplarzach, które bezpłatnie przesłano do wybranych bibliotek w całym kraju. Publikacja jest również dostępna w wolnym dostepie w sieci internet, w postaci pliku PDF, pod adresem:

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=64113&from=publication

Publikacja zawiera obszerne streszczenia w języku angielskim.

Całkowity  koszt realizacji zadania: 33 500 PLN
Dofinansownie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 26 800 PLN
Wkład własny wnioskodawcy: 6 700 PLN
Wkład własny wnioskodawcy pokrył Instytut Archeologii i Etnologii PAN