Statut

Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk

§ 1

1.   Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,  zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.   Fundacja została ustanowiona przez:

 1. Dariusza Wyczółkowskiego,
 2. Janusza Kruka,
 3. Zdzisława Hensla,
 4. Tomasza Herbicha,
 5. Przemysława Bobrowskiego,
 6. Justynę Kolendę,
 7. Kingę Zamelską – Monczak,
 8. Aleksandrę Hurnowicz,
 9. Joannę Sawicką,
 10. Kamilę Baraniecką – Olszewską,
 11. Dagnosława Demskiego,
 12. Małgorzatę Mogielnicka – Urban,
 13. Katarzyne Kość – Ryżko,
 14. Annę Sokólską – Majchrzak,
 15. Bartłomieja Lisa,
 16. Dagmarę Werrę,
 17. Mariusza Błońskiego,
 18. Pawła Gana,
 19. Roberta Żukowskiego,
 20. Zbigniewa Kubiatowskiego,
 21. Dorotę Cyngot,
 22. Hannę Kowalewską – Marszałek,
 23. Andrzeja Buko,
 24. Tadeusza Baranowskiego,
 25. Adama Kędzierskiego,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza – Lidia Wojewódzka w kancelarii notarialnej w Warszawie  w dniu 26 marca 2015 r.

§ 2

1.   Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie.

2.   Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

3.   Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

4.   Do realizacji zadań statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na umowę o pracę oraz zleceniobiorców na umowy cywilnoprawne.

§ 3

1.   Fundacja jest zarejestrowana na podstawie obowiązującego prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Zarząd Fundacji może starać się o statut organizacji pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

1.   Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

2.   Fundacja posługuje się emblematem wyróżniającym ją z pośród innych organizacji oraz pieczątkami na zasadzie odrębnych przepisów.

3.   Wzór pieczątki Fundacji

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

NIP -                            REGON -

 

4.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami fundacji są:

1.   Wspieranie działalności IAE PAN oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy IAE PAN.

2.   Wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających.

3.   Upowszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających.

4.   Ochrona dziedzictwa kulturowego.

5.   Wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w zakresie archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i dziedzinach współdziałających.

6.   Wspieranie działalności wydawniczej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

1.   Wspieranie działalności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy IAE PAN, w szczególności poprzez:

a.   pozyskiwanie środków na wsparcie działalności IAE PAN, w szczególności na badania naukowe, działalność edukacyjną, wydawniczą, konserwatorską i popularyzatorską oraz cyfryzację zasobów,

b.   dofinansowywanie zakupu aparatury i materiałów niezbędnych do realizacji projektów,

c.   dofinansowywanie badań naukowych, działalności edukacyjnej, wydawniczej, konserwatorskiej i popularyzatorskiej oraz cyfryzację zasobów,

d.   przyznawanie nagród, stypendiów i grantów badawczych,

e.   organizację szkoleń, seminariów, konferencji, itp.,

f.    opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń i nagród (państwowych, resortowych i regionalnych).

2.   Prowadzenie badań naukowych z zakresu archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających, również we współpracy z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

3.   Prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i marketingowej dotyczącej archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających, również we współpracy z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

4.   Prowadzenie działalności na rzecz ochrony, konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, również we współpracy z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

5.   Współpracę z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, muzeami, organizacjami, w tym organizacjami społecznymi oraz z władzami ustawodawczymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz związkami wyznaniowymi, podejmującymi działania w zakresie archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i dziedzin współdziałających.

6.   Fundacja nie może działać na szkodę IAE PAN i podejmować działań konkurencyjnych wobec działań IAE PAN.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1.   Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1.   Dochody Fundacji pochodzą z:

a.   darowizn, zapisów testamentowych,

b.   dotacji, subwencji i grantów,

c.   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d.   dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji,

e.   sprzedaży biletów i „cegiełek” na imprezy organizowane przez Fundację,

f.    dobrowolnych wpłat.

2.   Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego.

3.   W sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie składa Zarząd Fundacji.

4.   Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5.   Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

6. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

1.   Rada Fundatorów,

2.   Zarząd Fundacji,

3.   Rada Nadzorcza.

§ 10

1.   Rada Fundatorów jest najważniejszym organem Fundacji i stanowi nadrzędny organ Fundacji.

2.   W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, Założyciele Fundacji. Członkami Rady Fundatorów mogą zostać również osoby fizyczne i prawne, które w sposób znaczący wspomagają działalność Fundacji i otrzymają na mocy decyzji Rady Fundatorów status Fundatora.

3.   Statut Fundatora i członkowstwo w Radzie Fundatorów wygasa w przypadku likwidacji Fundacji, śmierci Fundatora, lub pisemnej rezygnacji ze statutu Fundatora Fundacji.

4.   Do kompetencji Rady Fundatorów należy w szczególności:

a.   wyznaczanie kierunków działalności Fundacji,

b. nadawanie statusu Członka Rady Fundatorów

c.   dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu,

d.   dokonywanie wyboru Członków Rady Nadzorczej,

e.   zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Fundacji,

5.   Zebrania Rady Fundatorów odbywają się przynajmniej raz na rok,

6.   Zebranie Rady Fundatorów jest przygotowywane przez Zarząd Fundacji i prowadzone przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną.

7.   Fundatorzy muszą zostać powiadomieni o terminie corocznego Zebrania Rady Fundatorów z przynajmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.

8.   Aby Zebranie Rady Fundatorów mogło się odbyć niezbędne jest kworum złożone z minimum 50% wszystkich fundatorów. Jeśli kworum się nie zbierze ustalany jest kolejny termin Zebrania Rady Fundatorów, podczas którego kworum nie jest już wymagane a uchwały przechodzą zwykłą większością głosów.

9.   Grupa nie mniejsza niż 25% wszystkich Fundatorów może zwołać Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundatorów, z zachowaniem postanowień zawartych w § 11, p. 8.

10. Podczas Zebrania Rady Fundatorów każdy z Fundatorów posiada jeden głos.

11. Fundatorzy nie obecni na Zebraniu Rady Fundatorów mogą w niej uczestniczyć, w tym głosować, za pośrednictwem videokonferencji.

§ 11

1.   W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 4 do 6 członków: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz i dwóch Członków.

2.   Zarząd Fundacji wybierany jest przez Radę Fundatorów na 4 letnią kadencję.

3.   Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

4.   Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez każdego z Członków Zarządu.

5.   Posiedzenia i uchwały Zarządu Fundacji są dokumentowane w księdze protokołów i uchwał.

6.   Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

7.   Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu.

8.   Przed upływem kadencji Zarządu, Fundatorzy mogą dokonywać zmian jego składu tylko z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

9.   Corocznie, do dnia 30 maja, Zarząd Fundacji przedkłada Fundatorom sprawozdanie merytoryczne i finansowe (wraz z bilansem wpływów i wydatków) z działalności Fundacji za rok ubiegły oraz plan dalszej działalności.

10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie od fundacji, jedynie za działalność nie związaną ze sprawowaną funkcją w Zarządzie Fundacji.

11. Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:

a.   planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności Fundacji,

b.   reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c.   składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji,

d.   sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,

e.   przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

f.    uchwalanie programów działań Fundacji,

12. Procedura wyboru Zarządu Fundacji:

a.   zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Fundacji:

I.    kandydaci na Członków Zarządu zgłaszani mogą być przez minimum trzech Fundatorów działających wspólnie,

II.  osoby wskazane przez Fundatorów na kandydatów do Zarządu Fundacji, muszą wyrazić zgodę na kandydowanie,

III. Fundatorzy zgłaszają grupę sześciu kandydatów do Zarządu Fundacji wskazując ich funkcje (prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i dwóch członków),

IV. kandydaci do Zarządu nie mogą być członkami Zarządu innej fundacji lub stowarzyszenia działającego w zakresie podobnym jak Fundacja Przyjaciół IAE PAN.

b.   wybór Członków Zarządu:

I.    głosowanie na Członków Zarządu jest jawne,

II.  każdy z Fundatorów ma jeden głos, który może oddać na jedną z zgłoszonych grup kandydatów,

 • Zarządem Fundacji zostaje ta grupa kandydatów, która otrzyma największą liczbę głosów,

§ 12

1.   Rada Nadzorcza jest powoływana przez Radę Fundatorów na 4 letnią kadencję.

2.   Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.

3.   W skład Rady Nadzorczej mogą wchodzić Fundatorzy, o ile nie są członkami Zarządu.

4.   Członkowie Rady Nadzorczej:

a)   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)   nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5.   Rada Fundatorów na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych członków – odwoływać poszczególnych jej członków z zachowaniem liczby 3 członków.

6.   Ustanie funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić na skutek:

a.   śmierci,

b.   rezygnacji,

c.   trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,

d.   odwołania przez Radę Fundatorów,

e.   zakończenia kadencji.

7.   Rada Fundatorów może odwołać Członka Rady Nadzorczej w przypadkach:

a.   działania na szkodę Fundacji,

b.   utraty praw publicznych,

c.   skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

d.   utraty zaufania Rady Fundatorów.

8.   Procedura wyboru Rady Nadzorczej Fundacji:

a.   zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Fundacji:

I.    kandydaci na Członków Rady Nadzorczej zgłaszani mogą być przez minimum trzech Fundatorów działających wspólnie,

II.  osoby wskazane przez Fundatorów na kandydatów do Rady Nadzorczej Fundacji, muszą wyrazić zgodę na kandydowanie,

III. Fundatorzy zgłaszają grupę trzech kandydatów do Rady Nadzorczej Fundacji

b.   wybór Członków Rady Nadzorczej Fundacji:

I.    głosowanie na Rady Nadzorczej Fundacji jest jawne,

II.  każdy z Fundatorów ma jeden głos, który może oddać na jedną z zgłoszonych grup kandydatów,

 • Radą Nadzorczą Fundacji zostaje ta grupa kandydatów, która otrzyma największą liczbę głosów,

9.   Rada Nadzorcza ze swego składu powołuje Przewodniczącego i Sekretarza.

10. Tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej regulamin opracowany przez jej Członków i zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

11. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a.   nadzór nad realizacją celów programowych wyznaczonych przez Radę Fundatorów,

b.   kontrolowanie bieżących działań Zarządu Fundacji,

c.   zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z rocznej działalności Fundacji, przedkładanych przez Zarząd Fundacji.

13. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia Fundacji.

14. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów.

Postanowienia końcowe

§ 13

1.   Statut Fundacji może być zmieniony przez Radę Fundatorów zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

§ 14

1.   Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.   Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3.   W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów .

§ 15

1.   Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

2.   W przypadku nie zebrania 50% Fundatorów przez dwa kolejne zebrania, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3.   Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Fundatorów na rzecz IAE PAN, lub  innego podmiotu, prowadzącego działalność zgodną z działalnością statutową Fundacji.

Statut został przyjęty dnia 30 listopada 2015 roku.