Model współpracy z Fundacją Przyjaciół IAE PAN:

  •  pracownik/doktorant/osoba afiliowana posiadająca pomysł na nowy projekt, który nie może być finansowany przez IAE PAN  (IAE PAN nie może być grantobiorcą w danym konkursie)
  • pomysł na projekt zostaje zgłoszony do Zarządu Fundacji i przez niego zaakceptowany
  • Zarząd Fundacji wraz z pomysłodawcą poszukują źródeł finansowania i przygotowują wniosek na konkurs,
  • wniosek zostaje złożony przez Fundację na odpowiedni konkurs grantowy,
  • w przypadku otrzymania środków na realizację projektu jego pomysłodawca podpisuje z Fundacja umowę, na podstawie której staje się osoba odpowiedzialną za realizację i rozliczenie projektu (w rozliczeniu może mu pomóc księgowa/księgowy fundacji),
  • pomysłodawca realizuje projekt a następnie rozlicza go,
  • jeśli w umowie z instytucją finansującą dany projekt, nie ma zapisów regulujących kwestie praw autorskich, Fundacja zawiera z realizatorem umowę na podstawie, której staje się właścicielem autorskich praw majątkowych rezultatów projektu, które następnie przenosi na IAE PAN. Realizator posiada autorskie prawa osobiste oraz nie ograniczony dostęp do wszelkich materiałów związanych z projektem.
  • za obsługę projektu Fundacja pobiera koszty pośrednie w wysokości minimum 10% wartości projektu.