Projekty

Podkategorie

Filtr
Tytuł Data rozpoczęcia Autor
Przekształcenia przestrzeni osadniczej | 2017 | Baranowski Tadeusz
Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne – Inwentarz | 2012 | Bogucki Mateusz
Człowiek środowisko, gospodarka: Ekonomiczne wykorzystanie mikroregionu Wilczyce w neolicie i epoce brązu | 2010 | Boroń Tomasz
Malesija, Montenegro. Cultural landscape research, pilot studies | 2012 | Bugaj Urszula
Archeometalurgia miedzi. Karpackie ośrodki metalurgiczne we wczesnej epoce brązu | 2013 | Bugaj Urszula
Cultural encounters in landscape research. Pelagonia, Macedonia - case study | 2013 | Bugaj Urszula
Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie | 2016 | Buko Andrzej
"Puste przestrzenie" w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Europy Środkowej | 2017 | Cembrzyński Paweł
Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospodarka | 2016 | Czekaj-Zastawny Agnieszka
Visual encounters with Alterity | 2012 | Demski Dagnosław
Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych | 2012 | Demski Dagnosław
Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe | 2012 | Demski Dagnosław
Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe II | 2012 | Demski Dagnosław
Inscenizowana inność | 2017 | Demski Dagnosław Tadeusz
Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku | 2017 | Dias-Lewandowska Dorota
Relacje pierwszego państwa Piastów | 2017 | Duczko Władysław
Mit, tradycje i rzeczywistość materialna | 2016 | Dzieduszycki Wojciech Marek
Przemiany w obrządku grzebalnym w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza jako wyraz zmian społeczno-kulturowych w południowo-zachodniej Polsce | 2016 | Gediga Bogusław
Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym | 2016 | Gediga Bogusław
Archeo-baza | 2016 | Gediga Bogusław Antoni
Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych | 2016 | Gruszka Bartłomiej
Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae | 2016 | Hilczer-Kurnatowska Zofia
Edycja mapy topograficznej Galicji (1779-1783) z Archiwum Wojennego w Wiedniu | 2017 | Janeczek Andrzej
Nowe spojrzenie na społeczeństwa wczesnego i środkowego holocenu w centralnym Sudanie z perspektywy badań interdyscyplinarnych | 2016 | Jórdeczka Maciej
Formy kultu, religii i organizacji społecznej w pradziejach i średniowieczu | 2010 | Kadrow Sławomir
Wielka transformacja kulturowa w mikroregionalnej perspektywie | 2017 | Kadrow Sławomir Romuald
Uściślenie i weryfikacja chronologii oraz periodyzacji grodów | 2016 | Kara Michał
Wydobywanie i przetwórstwo krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie w północno-zachodniej strefie złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych i sondażowych badań archeologicznych i geofizycznych | 2016 | Kerneder-Gubała Katarzyna
Między pamięcią a zapomnieniem | 2017 | Kobiałka Dawid
W oczekiwaniu na deszcz. Gospodarka, kultura, wierzenia neolitycznych pasterzy dzisiejszej Pustyni Zachodniej w Egipcie | 2016 | Kobusiewicz Michał
Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych | 2011 | Kolenda Justyna
Autopercepcja kobiet uchodźczyń w Polsce w kontekście stereotypów i tradycyjnych ról płciowych oraz ich wpływ na tożsamość i adaptację kulturową | 2016 | Kość-Ryżko Katarzyna
Biografie kulturowe ozdób z muszli | 2017 | Kurzawska Aldona
Początek Wieków Ciemnych? | 2017 | Lis Bartłomiej
Projekt DUN | 2016 | Lis Bartłomiej, Sokólska Anna
Człowiek a środowisko. Rośliny użytkowe w gospodarce społeczności pradziejowych | 2012 | Lityńska- Zając Maria
Początki rolnictwa wyżyn lessowych i obszarów górskich oraz antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego. | 2012 | Lityńska- Zając Maria
Palą siebie w ogniu, gdy umrze im król lub wódz i palą również jego wierzchowce – badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego w Chodliku (stan. 25/117 AZP 78-75) | 2010 | Miechowicz Łukasz
Grecka Kymisala Antyczna polis na wyspie Rodos | 2016 | Mielczarek Mariusz
Sylloge Nummorum Graecorum Poland | 2016 | Mielczarek Mariusz Kazimierz
Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski | 2016 | Moździoch Sławomir
Społeczności kultury hamburskiej w Wielkopolsce | 2017 | Mugaj Jakub
Opracowanie i wydanie Atlasu historycznego miast polskich | 2016 | Młynarska-Kaletynowa Marta Zofia
Weklice - cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej | 2003 | Natuniewicz - Sekuła Magdalena
Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu | 2017 | Nowicki Krzysztof
Epigoni i prekursorzy - strategie adaptacyjne społeczności afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan | 2016 | Osypińska Marta
Afryka-Europa-Azja | 2017 | Osypińska Marta
Rabunek czy rytuał? | 2017 | Osypińska Marta
Polacy sukcesu - między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej | 2016 | Posern-Zieliński Aleksander
Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych | 2016 | Pospieszny Łukasz
Madinat llbira - poprzednik Granady. Średniowieczne miasto Umajjadów i Mozarabów na półwyspie Iberyjskim | 2016 | Rębkowski Marian
Ujście Odry we wczesnym średniowieczu | 2016 | Rębkowski Marian
Megality w Nabta Playa, południowa Pustynia Zachodnia w Egipcie | 2016 | Schild Romuald
Rekonstrukcja działalności gospodarczej wczesnośredniowiecznych społeczności ludzkich | 2016 | Skrzyński Grzegorz
Mennictwo księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego | 2016 | Śnieżko Grzegorz
Życie łowców-zbieraczy | 2017 | Sobkowiak-Tabaka Iwona
Paleourbanistyka północnych i zachodnich ziem polskich w średniowieczu w świetle archeologii | 2016 | Sołtysiak Michał
Konstantynopol-Kucukcekmece - port docelowy na szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów | 2016 | Stanisławski Michał
Vetera et nova. Opracowywanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi | 2012 | Sulgostowska Zofia
Społeczności schyłkowego neolitu w południowo-wschodniej Polsce | 2017 | Szczepanek Anita
Park kulturowy Stary Radom | 2011 | Trzeciecki Maciej
Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich | 2015 | Ulanowska Agata
THE PAST SOCIETIES | 2016 | Urbańczyk Przemysław
Kontynuacja serii wydawniczej "Origines Polonorum" | 2016 | Urbańczyk Przemysław
Eksploatacja i wykorzystanie surowców kamiennych w pradziejach i średniowieczu | 2012 | Valde- Nowak Paweł
Niższe duchowieństwo na średniowiecznym Śląsku. Analiza prozopograficzna środowiska kleru nyskiego 1250 - 1550 | 2016 | Wółkiewicz Ewa
Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych | 2016 | Wołoszyn Marcin
Dunajski szlak kultury jamowej | 2016 | Włodarczak Piotr
Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki Bzury (1914-2014) | 2016 | Zalewska Anna
Człowiek a środowisko - warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku | 2016 | Zamelska-Monczak Kinga
Współczesne przemiany społeczne w Indiach | 2017 | Żywia Kaczmarek Alina
Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej | 2017 | Ładykowska Agata Magdalena
Home Projekty wedlug autora