Archiwum projektów

Filtr
Tytuł Data rozpoczęcia Autor
Odnawianie tradycyjnych więzi kulturowych w rejonach przygranicznych. Reaktywacja himalajskich szlaków handlowych pomiędzy Indiami a Tybetem (Chinami) | 2008 | Beszterda Rafał
Technologia i chronologia najstarszych naczyń glinianych w dorzeczu górnej Wisły (VI/V tys. BC) | 2011 | Czekaj-Zastawny Agnieszka
Między etnicznością a lokalnością. Pogranicza kulturowe w Mołdawii | 2008 | Derlicki Jarosław
Krajobraz i tożsamość: postrzeganie i rola tajgi i tundry wśród społeczności tubylczych w regionie Kołymy na Syberii | 2011 | Derlicki Jarosław
Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim | 2012 | Derlicki Jarosław
Pochodzenie i obieg srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej z wykorzystaniem analiz izotopowych ołowiu | 2016 | Duczko Wladyslaw
Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim | 2012 | Galiński Tadeusz
Społeczeństwa łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry | 2012 | Galiński Tadeusz
Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski | 2010 | Gediga Bogusław
Gebel Ramlah. Najstarsze cmentarzyska neolityczne na Pustynii Zachodniej w Egipcie | 2016 | Kabacinski Jacek
Społeczności późnomezolityczne i wczesnoneolityczne Pomorza Środkowego | 2012 | Kabaciński Jacek , Terberger Thomas
Jamajka w 60 latach po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa 0brębskiego i współczesnych badań antropologicznych | 2009 | Kaczmarek Łukasz
Ceramika, jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach wczesnorolniczych w dorzeczu górnej Wisły Studia w skali mikro- i makroskopowej z wykorzystaniem metod badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i technik cyfrowych | 2016 | Kadrow Slawomir
Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu | 2009 | Kobusiewicz Michał
Produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i starego państwa w Egipcie | 2010 | Kobusiewicz Michał
Wczesnośredniowieczna Ruś - w kręgu zagadnień funeralnych i eschatologii | 2016 | Kollinger Karol
Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej | 2009 | Kość- Ryżko Katarzyna
Nowe spojrzenie na ceramikę mykeńską. Określenie funkcji i sposobu użytkowania naczyń kultury mykeńskiej przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych metod analizy zespołów ceramicznych | 2011 | Lis Bartłomiej
Mobilność garncarzy w Grecji epoki brązu i wczesnej epoki żelaza jako mechanizm rozprzestrzeniania się stylu i technologii w ceramice | 2012 | Lis Bartłomiej
Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża | 2015 | Natuniewicz - Sekuła Magdalena
Sanktuaria górskie na Krecie w epoce brązu | 2016 | Nowicki Krzysztof
Technologia wyrobu przedmiotów szklanych z wczesnej epoki żelaza odkrytych w międzyrzeczu Odry i Wisły | 2012 | Purowski Tomasz
Tworzywa szkliste z późnej epoki brązu na ziemiach polskich | 2016 | Purowski Tomasz
Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim | 2012 | Saczyńska Monika
Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śląska | 2016 | Siemianowska Sylwia
Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych | 2010 | Sokólska- Majchrzak Anna
Polacy w Berlinie i Niemcy w Poznaniu. Transnarodowość w kontekście... | 2009 | Szczepaniak-Kroll Agnieszka
Polska na przełomie tysiącleci (nr PBZ-KBN-11/H01/1999) | 1999 | Urbańczyk Przemysław
Chronologia wczesnopiastowskiej architektury kamiennej | 2008 | Urbańczyk Przemysław
Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej | 2016 | Wlodarczak Piotr
Kołobrzeg – portowa część późnośredniowiecznego miasta | 2009 | Wywrot-Wyszkowska Beata
Home Archiwum projektów